Fotbollstinget

Fotbollstinget hålls årligen, normalt under december månad.

När årsmötet inte är samlat åligger det Fotbollstinget att

  1. besluta om VFF:s tävlingsregler
  2. fastställa sammansättningen av distriktsserierna i div. 4-6 herrar och div. 2-3 damer
  3. besluta i annat ärende som hänskjuts till Fotbollstinget av årsmötet eller styrelsen
  4. avge rapport till årsmötet över sin verksamhet för tiden närmast föregående ordinarie årsmöte, varvid - om inte Fotbollstinget beslutar annat – det åligger ordföranden vid Fotbollstingets sammanträde i november / december och kanslichefen att utforma rapporten.


Tinget 2021 hölls torsdag 16 december

Anmälan och fullmakt för 2021 ska vara VFF tillhanda senast måndag 13 december.
Anmälningsformulär finns längst ner på denna sida.

Föreningsstyrelse får senast sex veckor före mötet till styrelsen inge undertecknad motion i ärende som gäller:
1. VFF:s tävlingsbestämmelser (= de lokala tilläggen i SvFF:s TB = de blå rutorna)
2. Serieindelning

Motioner till Tinget 2021 ska vara VFF tillhanda SENAST 4 november 2021.
Motionerna skickar ni med posten eller e-mejl. Motionen ska vara underskriven av ordförande i föreningen eller styrelseledamot för den samma.
Motioner som inte har inkommit före nämnda tidpunkt, får inte behandlas vid sammanträdet.

 

Anmälan till Fotbollstinget 2021