Fotbollstinget

Fotbollstinget hålls årligen, normalt under december månad.

När årsmötet inte är samlat åligger det Fotbollstinget att

  1. besluta om VFF:s tävlingsregler
  2. fastställa sammansättningen av distriktsserierna i div. 4-6 herrar och div. 2-3 damer
  3. besluta i annat ärende som hänskjuts till Fotbollstinget av årsmötet eller styrelsen
  4. avge rapport till årsmötet över sin verksamhet för tiden närmast föregående ordinarie årsmöte, varvid - om inte Fotbollstinget beslutar annat – det åligger ordföranden vid Fotbollstingets sammanträde i november / december och kanslichefen att utforma rapporten.

Tinget 2022 hålls onsdag 7 december

Anmälningsformulär finns längst ner på denna sida.
Anmälan och fullmakt ska vara VFF tillhanda senast söndag 4 december.

Föreningsstyrelse får senast sex veckor före mötet till styrelsen inge undertecknad motion i ärende som gäller:
1. VFF:s tävlingsbestämmelser (= de lokala tilläggen i SvFF:s TB = de blå rutorna)
2. Serieindelning

Motioner till Tinget 2022 ska vara VFF tillhanda SENAST 26 oktober 2022.
Motionerna skickar ni med posten eller e-mejl. Motionen ska vara underskriven av ordförande i föreningen eller styrelseledamot för den samma.
Motioner som inte har inkommit före nämnda tidpunkt, får inte behandlas vid sammanträdet.

Anmälan till Fotbollstinget 2022

Ingen fil vald